Ontwerpbestemmingsplan “Spankerenseweg 57, Leuvenheim” met beeldkwaliteitsplan, gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan “Spankerenseweg 57, Leuvenheim” met beeldkwaliteitsplan, gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 12 september 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Spankerenseweg 57, Leuvenheim”.   Het ontwerpbestemmingsplan herziet het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” voor het perceel aan de Spankerenseweg 57 in Leuvenheim. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld in het kader van het functieveranderingsbeleid en staat toe om het agrarische bedrijfsperceel om te zetten naar een particulier woonperceel. Hierbij mag de oorspronkelijke bedrijfswoning worden herbouwd naar een particuliere woning met bijgebouw. Ook de overige bedrijfsbebouwing ter plaatse wordt gesloopt waarvoor op de locatie ter compensatie een nieuwe particuliere woning met bijgebouw en een extra kapschuur, voor o.a. de stalling van machines voor het beheer en onderhoud van omliggende gronden, gerealiseerd mag worden.   Het huidige welstandsbeleid, vervat in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit is niet toereikend voor de beoogde ontwikkeling op bovengenoemde locatie. Daarom is voor de locatie een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een addendum op de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en vormt een actueel toetsingskader voor de beoordeling van welstandsaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning op betreffende locatie.   Inzage termijn Analoog Het ontwerpbestemmingsplan inclusief beeldkwaliteitsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf zaterdag 16 september 2023 tot en met vrijdag 27 oktober 2023 gedurende zes weken, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). Voor een analoge inzage dient een afspraak gemaakt te worden.   Digitaal Het ontwerpbestemmingsplan inclusief beeldkwaliteitsplan zijn tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0213.BPBG700096-on01   Zienswijzen Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer E (Edwin) Bronsvoort, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer (0575) 568 233 of per e-mail op e.bronsvoort@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.   Vragen? Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met de heer E. Bronsvoort van de gemeente Brummen.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 16-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. 5b69433146a9a8cc4b5bf6a24a458299

Gerelateerde berichten